Monthly Archives: September 2022

เรื่องเล่าจากงานบริการ

มีเรื่องเล่าด้านบริการลูกค้า มาแชร์ . มีลูกค้า ได้ใช้งานระบบ Application ตอกบัตร Checkin ลงเวลาบนมือถือ และได้แจ้งปัญหามาทางฝ่าย support ว่า รหัสเขา Checkin ไม่ได้ มีข้อความ Error ทุกครั้ง . Step 1 ลองใช้มือถือคนอื่น Checkin ตำแหน่งเดียวกัน โดย login รหัสเรา ใช้ได้ไหม คำตอบคือ Checkin ได้ปกติ ไม่ Error . Step 2 ลองใช้มือถือเรา ที่ Error แต่ใช้รหัสคนอื่น login โดยมา Checkin ตำแหน่งเดิมใช้ได้ไหม คำตอบคือ Error เหมือนกัน . Step 3 สรุปว่าถ้าใช้มือถือเครื่งนี้ จะ Error ทุกครั้ง สันนิฐานว่าจะเป็นที่เครื่องโทรศัพท์ […]