Feature

  ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน

   

  ติดต่อ 02 424 4242 

  ติดต่อ 061 1462 644 

  Email : sales@cbs.co.th 

  LineID : cbssoftware

  ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน

   

  ติดต่อ 02 424 4242 

  ติดต่อ 061 1462 644 

  Email : sales@cbs.co.th 

  LineID : cbssoftware

  ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน

   

  ติดต่อ 02 424 4242 

  ติดต่อ 061 1462 644 

  Email : sales@cbs.co.th 

  LineID : cbssoftware

  Category: